Témata

Osobní dovednosti

  • psychologické souvislosti, rozvoj sebedůvěry, využití empatie, způsoby sebeovládání, jak řídit emoce, typologie temperamentu, vnější projevy osobnosti, individuální etika, pravidla etikety, rozvoj image, asertivní postoje, zvládání stresu, mentální trénink

Komunikační dovednosti

  • efektivní komunikace, otázky a naslouchání, verbální a neverbální komunikace, telefonická komunikace, písemná komunikace, komunikační typy

Interkulturní komunikace

  • komunikace v podmínkách kulturního střetu

Manažerské dovednosti

  • osobnost manažera, prvky vůdcovství, autorita manažera, manažerské styly, organizace, SMART cíle, řízení času, řízení teritoria, efektivní delegování pravomocí, vedení pracovníků a týmů, manažerská komunikace, výběr pracovníků, motivace, koučování, vedení porad, hodnocení pracovníků, odměňování, budování a řízení týmů, týmové role, obtížná komunikace, kárné řízení, konflikty na pracovišti manažerské vyjednávání, projektové řízení

Obchodní dovednosti

  • osobnost obchodníka a její rozvoj, typologie, autorita, image, asertivita, prodejní styly, orientace na zákazníka, plánování a systém práce, principy prodeje, prodejní cyklus, telemarketing, obchodní rozhovor – zásady a postup, efektivní komunikace obchodníka, zjišťování potřeb zákazníka, otázky a jejich využití, naslouchání, efektivní vyjednávání, zdolávání námitek zákazníka, získávání souhlasu zákazníka, vymáhání pohledávek, plán rozvoje zákazníka

Prezentační dovednosti

  • kultura a profesionalita vystupování, prvky efektivní komunikace, práce s hlasem – rétorika, mimoslovní komunikace, umění přesvědčit druhé, prvky působivé prezentace, cíle prezentace, odbourávání stresu, trémy, úzkosti, struktura – obsahová, formální, osobnost prezentujícího, časové vymezení a rozvržení prezentace, prostředí prezentace, vizuální pomůcky

Time management

  • využívání času, stanovování cílů, určování priorit, plánování, rozhodování, realizace, kontrola